Foto: 
Ana Perišić

Onirizam

Ana Perišić rođena je 6. juna 1992. godine u Kraljevu. Završila je osnovnu školu „Dragan Đoković Uča“ u Lađevcima. Umetničku školu u Kraljevu završava 2011. godine, u oblasti tehničar za restauraciju i konzervaciju štafelajne slike. Iste 2011. godine upisuje Filološko – umetnički fakultet u Kragujevcu, smer zidno slikarstvo. Diplomirala je 2015. godine, na smeru zidno slikarstvo, u klasi profesora Gorana Rakića. Iste godine upisuje master studije na Filološko – umetničkom fakultetu u Kragujevcu, pod mentorstvom profesora Željka Đurovića. Godine 2016. Imenuje se za člana Školskog odbora u Umetničkoj školi u Kraljevu.

Učesnica grupnih izložbi

2012. Izložba crteža i slika, Filum Kragujevac

2012. Izložba studentskog crteža, Galerija Maržik Kraljevo

2013. Izložba crteža i slika, Filum Kragujevac

2014. Izložba crteža i slika, Filum Kragujevac

2015. Diplomska izložba crteža i slika, Filum Kragujevac

2016. Izložba plakata studenata sa Katedre za grafički dizajn sa temom „401. rođendan drugog dela Don Kihota“, Umetnički klub UMMUS Kragujevac

... „Umetničko delo mora da vas zgrabi, uvuče u sebe i odnese daleko. Ono je sredstvo kojom umetnik predaje svoju strast... Bol prolazi, lepota ostaje. “... – Renoar

Slikarstvo zahteva promišljenost svih elemenata. Takvu promišljenost, gotovo sa puno ‘hladnokrvnosti’, gde svi elementi moraju biti promišljeni i gde je sve, bez ustupka dozvoljeno i sve moguće. U procesu slikanja, stvaranja, daje se na konkretnom izrazu, što predstavlja aktivne životne sile. Moja master tema je „Onirički prostor crvenog vrenja u svetlo tamnom kontrastu“. U sklopu teme pretežno se bavim ljudskom psihologijom i proučavanjem iste koju stavljam u neposrednu igru svih likovnih elemenata od kojih je najznačajnija boja. Na slici prikazujem ljudsku psihologiju, a sa druge strane od velikog značaja je i psihologija boja. Svi ti elementi su u okvirima oniričkog prostora crvenog vrenja koje bi se najbliže moglo objasniti kao pojava budnog snevanja crvenog vrenja, a koje preko boje direktno vrši uticaj na ljudsku psihu.

Poznato je da je onirizam psihički poremećaj, tj. doživljaji različitih vizija u budnom snoviđenju, gde osoba može imati vizije nepostojećih stvari i pojava, a u tom mučnom dilerjumu može doći do stravičnih i teških vizija. Moje slike su kritika društva i korekcija načinu življenja, neka težnja između iluzije i stvarnosti, gde dolazi do psihičke pomućenosti pojedinca koji se u jednom trenu nađe na stazama otrovane utopije. U ovom ciklusu slika bavim se ljudskom psihologijom koju boja samo naglašava. Ova dva značajna elementa se međusobno dopunjuju i prožimaju. Kao što su mi gotovo svi likovni elementi na slici bitni, od linije, crteža, kompozicije, valera, crvena boja je ta koja ima dominantu na slikama. Kao što sama psihologija boja kaže da je crvena boja ta koja pobuđuje najintezivnija osećanja kod čoveka i direktno vrši uticaj na čula. „Čula, kao vetar mogu da očiste, kao što mogu da unište.“ – Oskar Vajld 

Slikajući, ostajem pri figuraciji u slikarstvu gde se kao motiv pojavljuje akt ili poluakt i portreti sa šakama. Sve u jasnoj težnji da istinski dokučim zadatu problematiku, u okviru master teme sebi zadajem problem i težim jednom dobrom i ubedljivom likovnom rešenju, da uz pomoć svih likovnih elemenata načinim jasnu sliku gde čovek današnjice, u svakodnevnom problemskom sivilu, gubi konture  samosvesti. I kako je Frojd tvrdio, jako je važno otkriti realnost koja je u dubokim i ukorenjenim žudnjama i tajnama nesvesnog, snova, potisnutih želja i fantazama. Kompozicija je jedno od mogućih sredstava koje koristim u toku rada kako bih naglasila samu atmosferu slike. „Odnos likovnih elemenata u okviru bilo koje grane likovne ili primenjene umetnosti u okviru je jedne likovne celine.“ - Pavle Vasić ovako daje definiciju kompozicije.

Za samu celinu slike i kompoziciju boja je od veoma velikog značaja, a figure koje slikam nalaze se u prigušenoj atmosferi. Svaka od slika slikana je u gami određene boje, u punom kontrastu, na koji kao akcenat i kao osvetljenje dajem bljesak crvenog svetla. Samom anatomijom izvijenih i zgrčenih ljudskih figura želim da ukažem na bol, a izrazom lica želim da ukažem na sve psihičke smetnje koje čovek današnjice poseduje i na potisnute strahove. Neki od radova komponovani su po principu centralne kompozicije koja u potpunosti popunjava površinu platna. Nisu mi česta ta dešavanja blagog pomeranja kompozicije iz samog centra kako bi pojačala dinamiku na slici. S obzirom da postoje slike na kojima je samo jedna figura kao element koja čini kompoziciju slike, ravnoteža te slike u mnogome zavisi od pokreta i položaja figure u odnosu na celu površinu platna i njegovu udaljenost od ivica platna. Dinamika i ravnoteža kompozicije na slici neposredno zavise i od stepena „islikvanja“  povređenih figura. Detalje na slikama, portret i šake koje su zgrčene i savijene. Modelujem izrazito toplim tonovima. Tu kombinujem širok spektar crvenih boja i sa glavnih celina, postepeno, iz toplih tonova lazurima prelazim u hladne i izrazito hladne tonove.

Takvim ritmom naglašavam dramatiku i bol, a pored toga zadržavam jedan prizvuk melanholične atmosfere uz pomoć prigušenih tonova i game na slici. Rado upotrebljavam snažan kontrast kao jedno od mogućih likovnih sredstava, a koji koristim gotovo na svim slikama i crtežima. Jasno sukobljavam snažan kontrast karmin crvenih u odnosu na hladne tonove kao  simbol psihoza, različitosti i teskoba koje prenosi atmosfera slike. Dinamika i ravnoteža kompozicije u mnogome zavisi od svih ovih navedenih odnosa. Kompozicija objedinjuje sve ove elemente, obuhvata sve odnose na slici i uslovljena je strukturom. Na mojim slikama glavna osnova i akcenat je crvena boja. Slikajući telesnu patnju iza koje naviru mentalne smetnje i pomućenosti, slikani kadrovi kompozicija u oniričkom prostoru crvenog vrenja u svetlo tamnom kontrastu su moja vizija današnjice i društva koje se ogradilo na ustaljenom sematizmu otrovane društvene utopije zaboravljajući sebe i svoje mentalno i fizičko stanje.

Ovo je moj pokušaj da se jednom takvom problemu približim i prikažem ga na jednoj ravnoj provršini uz gotovo par tonova i boja. Da u datom materijalu sprovedem i zabeležim jedan od problema današnjice.

 

Komentari

Komentari