Uslovi korišćenja websajta

KONKRETNO, kao internet javno glasilo, svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vesti, kolumne, foto galerije, blog besplatne sadržaje i linkove na druge web stranice. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela, kao i podsajtova sajta KONKRETNO i njenog osnivača smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

KONKRETNO ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava KONKRETNO i podložno je tužbi.

KONKRETNO zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo KONKRETNO, bez obaveze prethodne najave.

Komentari čitalaca

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vesti objavljene na internet adresi KONKRETNO, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

  • Povreduje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica.
  • Povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti.
  • Je prevaran, obmanjujući, neistinit.
  • Je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu.
  • Je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički.
  • Promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe.
  • Je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu.
  • Promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

KONKRETNO zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za KONKRETNO.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reci, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zakljuciti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

Zabranjeno je modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati KONKRETNO ili modifikovati drugi sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa KONKRETNO. Zabranjeno je postavljati, hostovati ili prenositi “netražene” mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija KONKRETNO zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija KONKRETNO nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike izmedu komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije KONKRETNO.

Učestvovanje u diskusijama ili polemikama, može se vršiti putem registracije na  KONKRETNO forumu.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

KONKRETNO može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika internet izdanja KONKRETNO  (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o  korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

KONKRETNO poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. KONKRETNO može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika KONKRETNO, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Postupkom registracije ili prihvatanjem ponuđenih opcija na Android i IOS aplikacijama, korisnici daju saglasnost da ih KONKRETNO i njen osnivač obaveštava o novostima i akcijama u skladu sa prihvaćenim opcijama. Ukoliko to korisnici ne žele, mogu naglasiti na adresi www.konkretno.co.rs

Cookies

Cookies su informacije sačuvane na hard disku korisnika koje služe boljem funkcionisanju KONKRETNO. U standardnoj postavci,  računar korisnika prihvata cookies-e, a ukoliko korisnik želi da ih isključi,  korisniku više neće biti dostupne opcije poput brzog odabira jednim klikom ili personalizovane početne stranice.

KONKRETNO se ne služi cookies-ima za čuvanje ličnih podataka, stoga je privatnost korisnika uvek zagarantovana.

Linkovi na druge stranice i oglašivači

KONKRETNO sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. KONKRETNO nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

KONKRETNO nije odgovorna za sadržaj stranica oglašivača na internet izdanju KONKRETNO, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem. Poslovni odnos izmedu oglašivača i korisnika na stranicama KONKRETNO i izvan njih iskljucivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te KONKRETNO nije odgovorna za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Lična, autorska i druga prava

Sadržaj KONKRETNO je zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen od strane KONKRETNO ne sme da se reprodukuje, distribuira, ili na bilo koji način koristi u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka sajta KONKRETNO, ili da se upotrebi na bilo koji način koji može da prouzrokuje štetu sajtu KONKRETNO, ili bilo kom trećem licu, osim pod uslovima propisanim Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Ukoliko bilo ko smatra da je sadržaj objavljen na stranicama KONKRETNO podesan da povredi lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, može od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede.

Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno podneti odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa), ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

Odgovorni urednik nije dužan da objavi odgovor ili ispravku, ako ona ne ispunjava zakonom predviđene uslove. Olga Tomović je vlasnik portala konkretno.co.rs, glavni urednik i lektor na portalu konkretno.co.rs