Tipovi ličnosti i komunikacija 1
Foto: 
Roadrunner

Perfekcionista

Tipologija ličnosti koja sledi objašnjava zbog čega se u komunikaciji i odnosima s drugima ponašamo na određeni način. U poslovnoj komunikaciji je to od naročitog značaja, jer ova tipologija nam pomaže da prepoznamo kom tipu ličnosti pripada naš sagovornik i omogućava nam da svoju komunikaciju prilagodimo njegovim karakteristikama.

Ljudi veoma rano u životu stvaraju određene obrasce ponašanja koji odgovaraju njihovim talentima i sposobnostima i tim obrascima reaguju na životne situacije. Taj obrazac ponašanja tokom godina postaje automatski i stvarnost se posmatra kroz prizmu tog obrasca.

Ljudi koji pripadaju istom tipu ličnosti imaju iste osnovne stavove i svet posmatraju uglavnom na sličan način. Odstupanja u okviru jednog tipa proizlaze usled različitih faktora kao što su: tipovi roditelja, zrelost ličnosti, stepen logičke i emotivne inteligencije, obrazovanje, introvertnost i ekstrovertnost, socijalni status itd.

U tom smislu, imamo sledeće tipove ličnosti:

  1. Perfekcionista
  2. Pomagač
  3. Takmičar
  4. Maštalac
  5. Mislilac
  6. Skeptik
  7. Hedonista
  8. Vođa
  9. Čovek mira

 

1.   PERFEKCIONISTA

Geneza

Osobe koje pripadaju ovom tipu u detinjstvu su se suočavale sa ugrožavanjem lične autonomije strogim disciplinskim merama roditelja. Pri tome veoma važnu ulogu ima privikavanje deteta na održavanje toaletne higijene. Ukoliko su disciplinske mere prestroge dete vrši prinudnu kontrolu i stiče naviku da smatra lošim sve što je nagonsko i što ne može da kontroliše.

Kao reakcija na disciplinske postupke, javlja se bes koji dete kontroliše i okreće prema sebi. Da bi izbegao bol koji mu drugi nanose pozivajući se na red, perfekcionista sam sebe navodi da se pridržava pravila i reda i kritičniji je prema sebi nego što su to drugi prema njemu.

U jednom trenutku svog detinjstva perfekcionista stiče ubeđenje da je samo savršenstvo vredno ljubavi i da se ljubav zaslužuje samo velikim trudom, disciplinom i samokontrolom. To perfekcionistu sprečava da ostvari svoje duboke težnje i da jednom pusti stvari da se dese.

Iluzija perfekcioniste je da će jednog momenta, kada sve bude savršeno, moći da pronađe svoj unutrašnji mir i da bude opušten.

Odnos prema sebi

Ovaj tip sve procenjuje i postupa na osnovu svojih perfekcionističkih normi i visokog morala. Stalno je prisutna i izražena težnja da svoj unutrašnji svet organizuje na osnovu utvrđenih pravila i da se ponaša u skladu s njima. Suština odnosa prema sebi kod perfekcioniste je samovrednovanje. Jako je motivisan da poboljša sebe i svet u kome živi.

 

Odnos s drugima

U odnosima sa drugim osobama, perfekcionista postavlja jasne granice i veoma burno reaguje na njihovo povređivanje. U komunikaciji je ozbiljan, koncentrisan i pažljiv. Svoje lično mišljenje ili ne iznosi ili ga saopštava bez emocionalnog učešća i  zbog toga ostavlja utisak hladne osobe. Stil njegovog izražavanja je podučavajući i moralizirajući.

Iako kao i svi ljudi ima potrebu za odnosima s drugim ljudima, to teško izvodi, jer pažnju usmerava ka svojoj i tuđoj nesavršenosti i ka nesavršenosti same interakcije. To može da prevaziđe kada uspe da sebe prihvati onakvim kakav jeste i kada ga drugi kao takvog prihvate.

 

Kada neko na njega vrši pritisak da uradi nešto sa čim se ne slaže, to doživljava kao ličnu uvredu i kao ugrožavanje sopstvene egzistencije, što rezultira žestokom odbranom svoje pozicije.

Na poslu ovaj tip ne podnosi lažne autoritete. Za perfekcionistu je pravi autoritet samo onaj koji po njegovim strogim kriterijumima visoko ocenjen. Samoga sebe smatra autoritetom za procenjivanje šta je dobro, a šta loše.

Perfekcionista dobro, sistematično i odgovorno obavlja poverene zadatke. Oseća se dobro na poziciji moći. Ukoliko ne poseduje liderske kvalitete, a vrši pritisak na podređene svojim moralnim standardima i predstavama, to kod njih može da prouzrokuje otpor i bojkot.

Kod perfekcioniste problemi u komunikaciji mogu da nastanu kada njegova težnja ka savršenstvu pređe u prisilni perfekcionizam. Njegova sklonost da nerešene i problematične stvari automatski percipira po određenom obrascu, sprečavaju ga da pravilno odmeri šta je pravilno, a šta pogrešno, šta je dobro, a šta loše.

Škrtari sa pohvalama i sagovornci ga doživljavaju kao preozbiljnu, ukočenu osobu koja je sklona da dramatizuje situaciju.

Zbog potrebe zaštite i očuvanja svojih „ličnih granica“, drugi ga mogu doživeti kao osobenjaka. Stalno je pod nekim pritiskom, čak i kada za to nema povoda. Veoma je opširan i sklon detaljisanju u svom radu, što kod drugih može da izazove dosadu.

Pozitivna strana ovog tipa u komunikaciji je što može da bude izuzetno korektan poslovni partner, poslovni partner od poverenja.

Ukoliko poštuje tuđi integritet, a svoje visoke moralne i druge standarde zadrži za sebe, može da stupi u skladne poslovne odnose.

Principijelnost perfekcioniste i njegova sposobnost da se fokusira na probleme doprinose da se njegovi sagovornici osećaju pravilno shvaćenim.

 

Pitanja

Da bi napredovao, perfekcionista treba sebi da postavi sledeća pitanja:

-      Šta je pogrešno?

-      Šta je pravilno?

-      Šta je korisno za mene?

 

Način komunikacije s perfekcionistom

Kao i svi drugi, i perfekcionista voli pohvale, naročito za postignute rezultate. Pošto se trudi da zna više od drugih, raduje se kada od njega traže savete. Voli osobe koje su kao i on – pravične i obazrive.

S obzirom da preuzima puno odgovornosti na sebe, biće vam zahvalan ako mu pomognete u tome.

Zbog svoje sklonosti ka samokontroli i perfekcionizmu, ne podnosi tuđe nepromišljene greške. Ako mu se izvinite, lakše će vam oprostiti, ali ne bezuslovno.

Kada vam se poverava, pažljivo ga saslušajte, a tek potom blago opomenite da je krut u svojim stavovima i da deluje ukočeno.

Nebojša Ignjatović

 

Komentari

Komentari